Zawód adwokata należy do grupy zawodów, które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC
Autor zdjęcia: amtec_photos

Zawód adwokata należy do grupy zawodów, które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Obowiązek ten spoczywa na adwokatach na podstawie ustawy z 1982 r. Jedynie adwokaci, którzy nie wykonują w danym momencie swojego zawodu, nie muszą się ubezpieczać. Ubezpieczenia adwokatów obejmują odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez nich podczas wykonywania ich obowiązków służbowych, np. z tytułu udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, opracowania projektu aktu prawnego oraz z tytułu występowania w imieniu klientów przed sądami czy urzędami.

Obowiązkowe ubezpieczenia adwokatów

Ubezpieczenia adwokatów (http://adwokaci.iexpert.pl/) są obowiązkowe, a to znaczy, że adwokat niepodlegający aktualnie ubezpieczeniu nie może wykonywać swoich obowiązków. Działa to w ten sposób, że to Izba Adwokacka negocjuje z ubezpieczycielem podstawowe, ale i obowiązkowe warunki ubezpieczenia. Adwokat może się dodatkowo doubezpieczyć już dobrowolnie, podnosząc choćby stawkę ubezpieczenia.

Każdy adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, bez względu na to, czy prowadzi własną działalność, czy zatrudniony jest w wieloosobowej kancelarii. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego adwokata za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, a także takie jakie powstały wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków adwokackich. Ważnym elementem jest to, że dana szkoda musi powstać wyraźnie w okresie, gdy adwokat był już ubezpieczony. Dla klienta ubezpieczonego adwokata, istotne jest to, że jest on objęty ubezpieczeniem OC nawet wtedy, gdy powstała szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa ze strony samego adwokata oraz osób, za które on ponosi odpowiedzialność, czyli jego etatowych pracowników. Dzięki takiemu ubezpieczeniu klient jest całkowicie bezpieczny.